artikel 1: rechtsvorm - benaming
De vereniging is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk met als naam Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken van de vereniging moeten steeds bovenvermelde benaming of afkorting dragen, vergezeld van de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "VZW".

artikel 2: zetel
De vereniging is gevestigd te 1020 Brussel, Boechoutlaan 9, binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel.

artikel 3: duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

artikel 4: doel en activiteiten
De vereniging heeft tot doel als arbitragecollege overeenkomstig de regels van Deel VI van het Gerechtelijk Wetboek over de voorgelegde geschillen in sportaangelegenheden uitspraak te doen en als bemiddelingsinstantie in sportaangelegenheden op te treden.
De vereniging kan tevens, op verzoek van Belgische sportbonden juridische bijstand verlenen aan die bonden.
De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van dit doel bijdragen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van dit doel.